Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2021 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de jaarrekening.
In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2021. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2022. Als laatste zijn de financiële gevolgen van corona zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt in de paragraaf corona.  
De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook alleen de effecten die in 2021 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

College van Burgemeester en Wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25