PARAGRAFEN

Corona

Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via circulaires van het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. De gemeente Stein heeft in 2020 hiervoor een reserve corona gevormd. In de planning en control documenten zijn ontvangen coronamiddelen en de corona gerelateerde lasten telkens inzichtelijk gemaakt.

De coronacrisis heeft geleid tot aanvullende kosten en/of minder opbrengsten. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, culturele amateurinstellingen (verenigingen), het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa’s. Tevens kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC’s en Steinerbos, het kwijtschelden van terras/markt leges voor de horeca en marktlieden. Aangezien deze mutaties over de diverse programma's zijn gespreid, zijn deze mutaties niet meer separaat toelicht n in de programma's.

In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten per 31 oktober 2021 die in deze slotwijziging zijn verwerkt weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.

Effecten Corona slotwijziging 2021

Hogere

Lagere

Hogere

Lagere

Bedrag in €

lasten

Lasten 

Baten

Baten

Meerwerk Jongerentop

12.080

Lokale steunmaatregelen 4e / 5e tranche

37.255

Inhuur corona gerelateerde werkzaamheden

50.000

TOZO 2021

921.409

921.409

Extra uitgaven Participatiewet

341.345

Verwacht tekort Bsgw

22.800

Diversen ( bedrijfsbus, accountant, steun Cultuur Innovatie , schuldhulpverlening)

20.744

Evenementensubsidies

23.967

Lagere kosten huisvesting

10.000

Coronabanen specifieke uitkering

28.266

TVS Q1/Q2-2021 en correctie Q4-2020

102.978

110.158

Tonk

223.000

Buurt/dorpshuizen en lokale cultuur

72.000

Kwijtschelding huur 4e tranche

33.966

Lagere inkomsten leges

13.000

Totaal

1.405.633

33.967

1.347.653

157.124

Totaal negatieve effecten 

1.562.757

Totaal positieve effecten

1.381.620

Saldo storten in reserve

-181.137

Het saldo van de effecten in deze slotwijziging van € 181.137 is onttrokken aan de reserve corona. De corona lasten uit bovenstaande tabel zijn gedekt vanuit deze reserve. Het verloop van de reserve corona vanaf 2020 tot en met de doorkijk naar 2022 is hieronder weergegeven. De stand bedraagt per 31 oktober 2021 € 530.338.

Verloopoverzicht reserve corona

Bedrag in €

Mutaties 2020

Storting jaarrekening

482.590

Stand 31-12-2020

482.590

Geraamde mutaties 2021

Toevoeging bestuursrapportage  2021

228.885

Onttrekking slotwijziging 2021

-181.137

Stand 31-10-2021

530.338

Geraamde mutaties programmabegroting 2022

Claim via begroting 2022-2025

-281.340

Voorlopige stand per 2022

248.998

Inmiddels hebben aankondigingen plaatsgevonden dat gemeenten nog diverse corona-compensaties gaan ontvangen via de decembercirculaire. Deze middelen zullen ook toegevoegd worden aan de reserve corona. Financiële vertaling hiervan zal plaatsvinden in de jaarrekening 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25