BIJLAGEN

Bijlage II Taakvelden

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur

-1.676

-1.836

-1.749

-1.771

-1.719

Mutaties reserves

3.050

4.360

765

426

390

Burgerzaken

-869

-673

-696

-613

-596

Beheer overige gebouwen en gronden

-155

-551

-201

-191

-191

Overhead

-8.302

-8.166

-7.865

-7.871

-7.919

Treasury

1.481

725

708

704

697

OZB woningen

3.757

3.822

3.888

3.954

4.022

OZB niet-woningen

1.907

2.000

2.013

2.044

2.071

Belastingen overig

9

60

60

60

63

Algemene uitkering en overige uitkering

40.923

40.956

40.517

40.691

41.159

Overige baten en lasten

-561

-1.009

-979

-1.100

-1.264

Bestuur en ondersteuning

39.563

39.688

36.462

36.332

36.713

Crisisbeheersing en Brandweer

-1.412

-1.477

-1.515

-1.538

-1.564

Openbare orde en veiligheid

-665

-676

-680

-685

-687

Veiligheid

-2.078

-2.153

-2.195

-2.223

-2.251

Verkeer, wegen en water

-3.829

-3.820

-3.995

-4.137

-4.274

Parkeren

-139

-102

-117

-115

-114

Economische havens en waterwegen

0

0

1

1

1

Verkeer en vervoer en waterstaat

-3.967

-3.921

-4.112

-4.252

-4.387

Economische ontwikkeling

-143

-249

-99

-100

-100

Bedrijfsloket- en regelingen

-130

-45

-46

-47

-64

Economische promotie

-595

-692

-246

-244

-242

Economie

-868

-986

-391

-391

-406

Openbaar basisonderwijs

-407

-459

-456

-465

-465

Onderwijshuisvesting

-1.189

-1.180

-1.137

-1.094

-1.010

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-801

-704

-707

-713

-716

Onderwijs

-2.397

-2.342

-2.301

-2.272

-2.192

Sportbeleid en activering

-375

-493

-368

-372

-376

Sportaccommodaties

-554

-604

-678

-732

-696

Cultuurpresentatie, productie participat

-344

-326

-304

-306

-308

Musea

-158

-149

-147

-147

-147

Cultureel erfgoed

-123

-123

-122

-123

-123

Media

-427

-409

-415

-421

-427

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-2.561

-2.474

-2.447

-2.458

-2.446

Sport, cultuur en recreatie

-4.543

-4.578

-4.482

-4.559

-4.523

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.582

-2.724

-2.511

-2.522

-2.530

Inkomensregelingen

-1.792

-1.529

-1.077

-961

-1.046

Begeleide participatie

-3.542

-3.286

-3.195

-3.081

-2.907

Arbeidsparticipatie

-209

-198

-198

-198

-198

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.692

-2.447

-2.378

-2.423

-2.467

Maatwerkdienst-verlening 18+

-4.150

-3.966

-3.936

-3.946

-3.992

Maatwerkdienst-verlening 18-

-8.047

-8.127

-7.856

-7.896

-7.995

Geescaleerde zorg 18+

-360

-318

-323

-327

-331

Geescaleerde zorg 18-

-622

-596

-605

-613

-622

Sociaal domein

-23.995

-23.191

-22.079

-21.968

-22.089

Volksgezondheid

-940

-1.075

-1.087

-1.099

-1.112

Riolering

832

789

789

813

843

Afval

1.326

1.105

1.123

1.128

1.126

Milieubeheer

-945

-1.063

-704

-716

-728

Begraafplaatsen

-130

-87

-83

-82

-83

Volksgezondheid en milieu

144

-330

37

43

45

Ruimtelijke ordening

-516

-623

-396

-416

-424

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

-80

-3

-4

-4

-4

Wonen en bouwen

-402

-890

-730

-467

-465

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

-997

-1.516

-1.130

-887

-893

Totaal

861

670

-190

-177

18

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25