TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA

2021

2022

2023

2024

2025

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen  tm berap

mutaties in slotwijziging

Totaal

Meerjarenraming

Bestuur en ondersteuning

-3.139

-371

695

-2.815

-3.406

-2.845

-2.774

-2.705

Veiligheid

-2.056

-73

52

-2.078

-2.153

-2.195

-2.223

-2.251

Verkeer en vervoer en waterstaat

-3.920

-82

34

-3.967

-3.921

-4.112

-4.252

-4.387

Economie

-545

-578

255

-868

-986

-391

-391

-406

Onderwijs

-2.458

50

11

-2.397

-2.342

-2.301

-2.272

-2.192

Sport, cultuur en recreatie

-4.393

-488

337

-4.543

-4.578

-4.482

-4.559

-4.523

Sociaal domein

-21.674

-1.837

-484

-23.995

-23.191

-22.079

-21.968

-22.089

Volksgezondheid en milieu

91

-293

345

144

-330

37

43

45

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

-780

-446

229

-997

-1.516

-1.130

-887

-893

Totaal baten en lasten per programma

-38.924

-4.094

1.500

-41.518

-42.448

-39.522

-39.308

-39.425

Lokale heffingen

5.735

2

-64

5.673

5.882

5.961

6.058

6.156

Algemene uitkeringen

38.324

1.781

819

40.923

40.956

40.517

40.691

41.159

Dividend

242

1

10

253

257

257

257

257

Saldo financieringsfunctie

225

269

495

Overige algemene dekkingsmiddelen

195

278

-186

287

-170

-303

-429

-599

Totaal algemene dekkingsmiddelen

2.287

848

47.631

46.924

46.432

46.576

46.972

44.495

Overhead

-7.595

-1.026

320

-8.302

-8.166

-7.865

-7.871

-7.919

Onvoorzien

-50

23

27

-25

-25

-25

-25

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

-2.024

-2.833

2.668

-2.188

-3.690

-955

-603

-372

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

Mutaties reserves

1.537

3.984

-2.471

3.050

4.360

765

426

390

Mutaties reserves

1.537

3.984

-2.471

3.050

4.360

765

426

390

Resultaat

-487

1.152

197

861

670

-190

-177

18

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25